Huashang-EIC International College - NCC Education

Huashang-EIC International College

OUR ADDRESS

Huashang-EIC International College,
Huashang College Guangdong University,
Of Finance & Economics,
No. 1 Huashang Road, Licheng Street,
Zengcheng District, Guangdong 511300,
Guangzhou

CONTACT US
+86 (0)20 38475978
renhuan@eiceducation.com.cn

The following qualifications are currently available at Huashang-EIC International College: